NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II


Od 1.11.2019 sa v obci Slavkovce začal realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Tento projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol implementovaný MV SR ÚSVRK  /Ministerstvo vnútra SR Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity/ v období od 7/2017 do 10/2019.

Druhá fáza NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II prináša rozšírenie užívateľov v podobe zapojenia nových 44 obcí, vrátane možnosti k zapojeniu sa pre mimovládne alebo neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti a vykonávajúce činnosti charakterom terénnej sociálnej práce. Ďalej sa v II. fáze zavádza niekoľko nových komponentov pri implementovaní národného projektu ako :

  • realizovanie preventívnych aktivít v obciach
  • koordinovanie spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi profesionálmi
  • poskytovanie odborných konzultácii pre TSP a TP
  • využitie kvalifikačnej výnimky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


Trvanie projektu : 31.10.2022                                                                                                                       Zmluva o spolupráci: USVRK-OIP- 2019/001673-104

Hlavným cieľom NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II  je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácii. Zároveň sa terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v obciach venujú klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov. Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.

Terénnu sociálnu prácu  v obci zabezpečujú:

Terénna sociálna pracovníčka:  Mgr. Jaroslava Zajacová                                                                           

Terénna pracovníčka:                  Svetlana Ladičová                                                                               

Terénny pracovník:                      Štefan Ujlaky

V prípade potreby nás môžete kontaktovať osobne v kancelárii TSP v budove obecného úradu, na tel. čísle 0902 463 406 alebo e-mailom tspslavkovce115@centrum.sk.


Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00    12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00    12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00    12.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 12.00    12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00    12.30 - 15.30
__________________________________________________

NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou

MRK k 31.10.2019 UKONČENÝ.


Národný projekt ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“


Základné údaje o projekte:

Operačný program:                       Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

Riadiaci orgán:                               Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán:    Ministerstvo vnútra SR

        Špecifický cieľ :                              Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanteľnosť a zamestnanosť

                                                                         marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

          Názov prijímateľa:                     Obec Slavkovce

          Trvanie projektu:                        01.07.2017 – 31.10.2019

           
           
Realizáciu  terénnej sociálnej práce  a terénnej práce v obci  zabezpečujú:     

          Terénna sociálna pracovníčka:    Mgr. Jaroslava Zajacová

            Terénna pracovníčka :                      Svetlana Ladičová                                  

            Terénny pracovník :                           Štefan Ujlaky

             Adresa kancelárie:                             Obecný úrad Slavkovce, 072 17  Slavkovce 115

             E- mail:  tspslavkovce115@centrum.sk

             Tel. kontakt: 0902 463 406

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

Cieľ projektu:

Cieľom je poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktoré budú prispievať k zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v obci. Táto časť obyvateľstva má sťažený prístup k službám zamestnanosti a ďalším verejným službám a tiež čelí rôznym bariéram pre  vstup na trh práce. Pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov  a terénnych pracovníkov v obci má pomáhať tieto bariéry prekonávať, najmä prostredníctvom riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, zlepšovaním informovanosti, zvyšovaním finančnej gramotnosti, pomocou pri riešení problémov súvisiacich s exekúciami a pri oddlžovaní, pri rôznych sociálnych problémoch súvisiacich s prevenčnými aktivitami    a elimináciou príčin sociálneho vylúčenia.


FOTODOKUMENTÁCIA Z AKTIVÍT NP TSP A TP V OBCI 

Od  10/2017 sa pre seniorov zabezpečuje obslužná služba predpisu liekov od všeobecného lekára v zdravotnom stredisku Budkovce. Následne sa lieky vyberajú z lekárne a distribuujú jednotlivým seniorom priamo do domu. 

Dňa 19.09.2018 sme spoločne s KC Slavkovce zorganizovali skupinovú aktivitu pre deti a mládež pri príležitosti začatia nového školského roka 2018/2019. Počasie bolo pekne a spoločne sme opekali špekáčiky, na ktorých si deti veľmi pochutili.

                 Dňa 11.10.2018 bola v spolupráci s KC Slavkovce zorganizovaná preventívno-skupinová aktivita zameraná na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Táto aktivita sa uskutočnila v priestoroch komunitného centra, ktorej sa zúčastnili p. riaditeľka ZŠ Budkovce, p. učiteľka ZŠ Budkovce, pracovníci PO OO Pavlovce nad Uhom a obyvatelia komunity.

          


Pri príležitosti mesiaca  ,,Október úcty k starším“ v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a KC Slavkovce bolo dňa 21.10.2018 zorganizované posedenie pre obyvateľov komunity v dôchodkovom veku spojené s malým občerstvením. Posedenie spríjemnili svojím vystúpením deti z MŠ Slavkovce a spevokol Radosť.

       


Dňa 5.11.2018 sme pred budovou nákupného centra v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Michalovce asistovali pri distribuovaní potravinových balíčkov, ktoré sa poskytovali podľa zoznamu konečných príjemcov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V našej obci bolo poskytnutých 30 potravinových balíčkov pre rodiny s maloletými deťmi, ktoré boli sprievodným opatrením pri riešení potravinovej deprivácie.

           


   Dňa 14.11.2018 sa v priestoroch KC uskutočnila beseda zameraná na Prvú pomoc ako záchranu života s odbornou lektorkou v oblasti poskytovania prvej pomoci z pobočky Červeného kríža v Michalovciach. Pri tejto príležitosti sa členovia komunity mohli dozvedieť ako správne zareagovať ak by sa stali účastníkmi akejkoľvek nehody. Pracovníčka cez dobrovoľníčku  predviedla izotermickú prikrývku, ktorá slúži na zakrytie raneného a zabraňuje úniku telesného tepla a bola názorne poskytnutá ukážka umelého dýchania.

         


Dňa 29.11.2018 sme spoločne s pracovníčkami komunitného centra prerozdeľovali v priestoroch KC  obnosené šatstvo. Cieľom bolo pomôcť rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a ich život je sprevádzaný nepriaznivými situáciami. Obnosené šatstvo bolo prevažne na zimu, vzhľadom k chladnému ročnému obdobiu. Ošatenie si mohli rodiny prevziať nasledujúci deň, po oznámení, ktoré jednotlivé rodiny dostali.


Dňa 7.12.2018 o 14:00 hod. sa konala besiedka s Mikulášom. Posedenie sa nieslo v predvianočnej atmosfére, kedy sme zabudli na predvianočný stres a zhon a tešili sme sa so spoločne staveného času. Podujatie spríjemnil spevokol Radosť vianočnými koledami. Deti privítali Mikuláša a rodičov pásmom vianočných básni a piesni, za odmenu dostali od Mikuláša darček.
                                                      

Pri príležitosti vianočného času sme v spolupráci s ZO Únie žien Slovenska v Slavkovciach a  Dedinskou jednotou dôchodcov zorganizovali dňa 13.12.2018 krásne dopoludnie s vôňou perníkov a teplého punču. Každá stará mama si mala možnosť vyskúšať a preveriť svoju pevnú ruku pri zdobení perníkov rôznych tvarov. Príjemnú atmosféru spríjemnili vianočne koledy v podaní spevokolu Radosť.

     


Počas polročných prázdnin sme dňa 1.02.2019 spoločne s KC  zrealizovali Karneval pre deti a dospelých. Boli prichystané predmetné ceny do tomboly, kedy si dospelí účastníci mohli zakúpiť tombolové lístky za symbolickú cenu, a tým vyhrať hodnotné balíčky, ktoré sa pre nich  prichystali. Sponzorom bola starostka obce, ktorá  finančným darom prispela do tomboly.

      


Pri príležitosti mesiaca Marec mesiac knihy sme v priestoroch komunitného centra dňa 21.3.2019 usporiadali súťaž o najkrajšie vytvorený obal knihy. Súťaže sa zúčastnili deti, ktoré pravidelne navštevujú komunitné centrum. Zvolili sme hravú formu rozhovoru o knihe, kedy sme s deťmi spoločne  tvorili obal knihy. Najkrajšie vytvorené obaly kníh boli odmenené vecnou cenou, ktoré poskytli pracovníčky komunitného centra.

      


Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sa dňa 03.04.2019 uskutočnilo spoločné stretnutie s členkami Únie žien Slovenska v Slavkovciach a Dedinskej jednoty dôchodcov spojené s výrobou veľkonočných vajíčok stužkovou metódou. Každá účastníka dostala polystyrénové vajíčko, farebné stužky a špendlíky. Postup spôsobu výroby veľkonočného vajíčka stužkovou metódou vysvetlila pani školiteľka a každá účastníčka si vyrobila vajíčko podľa svojej predstavy.

         

              


Dňa 08.04.2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnila súťaž vo varení rómskej špeciality ,,Góje“. Podujatie začalo  kultúrnym programom, v ktorom sa dievčatá  predstavili tancom        a spevom.  Každá gazdinka  si doma prichystala danú špecialitu a doniesla na ochutnávku pre porotu, ktorá  vybrala tri  najchutnejšie špeciality, ktoré sa vyhodnotili.  Každá súťažiaca vyhrala poukážku na nákup potravín v miestnych potravinách. Ceny do súťaže poskytla starostka obce.

                                  Dňa 12.5.2019 pri príležitosti  Dňa matiek  sme v spolupráci s Dedinskou jednotou dôchodcov a ZO Únie žien Slovenska v Slavkovciach spoločne s mamkami, babkami a prababkami strávili príjemne popoludnie spojené s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili deti z MŠ a spevokol Radosť. Pre potešenie  dostala každá mamička a babička na pamiatku malé perníkové srdiečko.

                     

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

AnketaPoužívam internet: