Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce

Základné informácie

Projekt MOPS

_______________________________________

Projekt MOPS - ukončené k 31.05.2021

Operačný program:                    Ľudské zdroje

Poskytovateľ:                              Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

                                                        republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ:                                    Obec Slavkovce

Názov prioritnej osi:                    312050 – 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít                               

Špecifický cieľ:                             5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť

                                                         a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým

                                                         rómov

Názov projektu:                          Pokračovanie mietnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce

Kód projektu:                               312051S179

Typ projektu:                                Dopytovo orientovaný

Miesto realizácie:                        Obec Slavkovce

Začiatok realizácie:                      Júl / 2019

Ukončenie :                                   Jún / 2021

Výška NFP:                                    93 824,43

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje   

www.ludskezdroje.gov.sk           www.esf.gov.sk            www.minv.sk                 www.mesto/obec.sk

Telefónne číslo MOPS Slavkovce : 0902 440 113,  0911 815 587

Príklady pracovných činností pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby:

-       monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,

-       dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),

-       upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

-       kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),

-       upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

-       monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,

-       je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,

-       monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,

-       je nápomocný hliadke Policajného zboru SR,

-       dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci a pod.

________________________________________

Projekt MOPS - ukončené k 30.06.2019


Základné informácie


Operačný program:                    Ľudské zdroje

Poskytovateľ:                                Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

                                                         republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ:                                      Obec Slavkovce

Názov prioritnej osi:                    P05 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít                               

Špecifický cieľ:                             5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť

                                                         a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým

                                                         rómov

Názov projektu:                           Miestne občianske poriadkové služby Slavkovce

Kód výzvy:                                     OPLZ-P05-2017-1

Kód projektu:                               312051J328

Typ projektu:                                Dopytovo orientovaný

Miesto realizácie:                        Obec Slavkovce

Začiatok realizácie:                     December / 2017

Ukončenie :                                   November / 2020

Výška NFP:                                     95 765,13 €

     Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov – vytvorenie 4 pracovných miest – prioritne z marginalizovanej komunity, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb.

    

     Miestna občianska poriadková služba je zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činností - ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  

    

     Cieľom je podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní  kriminality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva.


Telefónne číslo MOPS : 0902 440 113,  0911 815 587


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje              

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Slavkovce
  Počasie Slavkovce - Svieti.com

  Návštevnosť

  TOPlist

  Anketa  Používam internet: