Samospráva

OBECNÝ ÚRAD

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace splnením úloh   samosprávy obce, najmä: 

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného     zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

​Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Slavkovciach, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Slavkovciach. 

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

STAROSTA OBCE

Starostka obce vo volebnom období 2018-2022

Ing. Iveta PAVLIKOVÁ

Tel.: 0905 693 194

e-mail: iveta.pavlikova@slavkovce.dcom.sk

Právomoci starostu

 •    je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch  pracovníkov obce
 •    je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
 •    zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • vykonáva obecnú správu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
 • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE 

Zástupca starostu vo volebnom období 2018 – 2022

Ing.arch. Eva Kutášová

Právomoci zástupcu starostu obce

 • je vybraný starostom na celé funkčné obdobie
 • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Slavkovciach
 • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2018 – 2022

 1. Mgr. Ladislav Barlok

 2. Štefan Hreha

 3. Ing. arch. Eva Kutášová

 4. Viera Pavliková

 5. Ing. Marcel Petranič

 6. Slavomír Repko

 7. Ing. Ján Vaľo

Právomoci obecného zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta a obce na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov OZ a primátora mesta alebo starostu obce. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

Predseda: Štefan HREHA členovia : Mgr. Ladislav BARLOK, Viera PAVLIKOVÁ

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

 • sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie,
 • rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
 • predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením sťažnosti.
 • sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou.
 • zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
 • navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.

Predseda: Ing. Ján VAĽO      členovia: Ing. Marcel PETRANIČ, Slavomír REPKO

HLAVNÝ KONTROLÓR

Hlavná kontrolórka v období 2019 – 2025

Mgr. Jana Paľová

Právomoci hlavného kontrolóra obce

 • je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov
 • je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu
 • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce (pred schválením v obecnom zastupiteľstve)
 • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti (do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka)
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

SYMBOLY OBCE

 Erb obce Slavkovce tvorí bača so svojou valaškou, 3 ovečkami a psíkom.

Túto podobu erbu prevzala a užíva po schválení v Heraldickom registri SR aj súčasná samospráva. 

                                                                                 

  

   Farby vlajky obce sú modrá, žltá a biela.  Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

AnketaPoužívam internet: